læs mere


Sejlklubben Sundet’s Sejlerskole

 

Indholdsfortegnelse

1  Sejlklubben Sundet

2  Tilmelding til sejlerskolen

3  Klubarrangementer

4  Undervisning teoretisk del

5  Undervisning praktiske del

6  Klargøring forår

7  Vinterklargøring

8  Praktisk prøve og certificat

9  Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet

10  Efter skolen

11  Hvad koster det

12 Skoleudvalget

13  Takster for lån af klubbens både

 

 

 

1. Sejlklubben Sundet
Sejlklubben Sundet har haft sejlerskole siden 1930’erne og har – gennem de mange år – uddannet hundreder af dygtige og aktive sejlere og dermed været med til at præge udviklingen for sejlerskoleuddannelsen. Klubben har i dag ca. 1000 medlemmer. Sejlerskolen kan tage imod ca. 100 elever ligeligt fordelt mellem første og andet års elever. Skolen er toårig og opdelt i en sommerskole (praktisk sejlads) og en vinter-skole (teori). Den vil – gennem sit undervisningstilbud – give dig indblik i, hvad det vil sige at sejle dit eget skib. Du vil få mulighed for at sejle i alt slags vejr – såvel aften-, nat-, tur- og kapsejlads. Herudover tilbyder vi kammeratskab, en masse frisk luft og klubfællesskab. Skolen vil stille en række krav til dig, men vore undervisere vil gøre, hvad de kan for at leve op til dine forventninger og krav. Betingelsen for at få noget godt ud af medlemsskabet er aktiv deltagelse i skolesejladsen og i de arrangementer, der løbende bliver afholdt. Skolen ledes af en skolechef og et skoleudvalg. Skolechefen er medlem af klubbens bestyrelse. Hver skolebåd har en bådchef, som har til opgave at holde båden i god, sejlklar stand.

Tilbage til top

 

 

2. Tilmelding til sejlerskolen
Alle, som er fyldt 18 år og som har lyst til at lære at sejle, kan optages på skolen. Der kræves ingen særlige forkundskaber, blot bør du kunne svømme.

I enkelte specielle tilfælde kan elever med sejladserfaring starte direkte på 2. års hold, forudsat at der er plads. Der vil i så fald blive forlangt prøvesejlads i en af klubbens både, inden der gives tilladelse.  Ved deltagelse i klubbens og skolens aktiviteter forlanges aktivt medlemskab. Man kan blive optaget på Sejlerskolens venteliste uden at være medlem. Der vil blive opkrævet aktivt kontingent for det regnskabsår, hvori undervisningen påbegyndes. Er medlemskabet ikke i orden, slettes man fra skolens lister. Ved start efter 1. august betales halvt kontingent.

Tilbage til top

 

 

3. Klubarrangementer
I årets løb afholdes flere ture og arrangementer: Pinsetur, Bäckviken Handicap, Natsejlads, Skoleturssejlads m.m. Om vinteren arrangeres kurser, og foredrags-aftener.

Bäckviken Handicap Endvidere afholdes der to klubfester: standerophaling og -nedhaling samt de to sejlerskolefester “frokost på kajen” og Nytårsfrokost.


Tilbage til top

 

 

4. Undervisning teoretisk del
Den teoretiske del af undervisningen består af et Introkursus, der også indeholder undervisning i knob og stik, et kursus i navigation, et kursus i motor- og brandlære samt et fjerde semester med diverse emner inden for sømandsskab. Introkurset afholdes i marts-april. Der afholdes et navigationskursus, som strækker sig fra oktober til marts samt to “turbo”-navigationskurser henholdsvis oktober til december og januar til marts. Fjerde semesters kurset strækker sig fra oktober til og med februar. Vinterkurserne afsluttes med prøver. Introkurset og fjerde semester foregår om onsdagen,  Det lange navigationkursus afholdes mandag aften og de to turbohold på
tirsdagsaftener. Ved prøven i navigation skal du betale et mindre gebyr til Søfartsstyrelsen, som registrerer prøven og udsteder et bevis for beståelse af duelighedsprøvens teoretiske del (et hvidt kort). Pensum for undervisningen fastsættes af skoleudvalget, idet pensummet for navigations-undervisningen dog mindst skal dække den teoretiske del af den officielle duelighedsprøve. Kursus i motor- og brandlære afholdes i august-september over to aftener for 2.års elever, dvs. få uger inden førerprøven.   Det er ikke nødvendigt at have sejlererfaring for at deltage i Introkurset, hvorimod der som regel kræves sejladserfaring svarende til 1. års sejlads for at deltage i navigationsundervisningen. Navigationsundervisning, som er bestået andet sted, og som dækker pensum, kan godkendes af skoleudvalget.

Tilbage til top

 

 

5. Undervisning praktisk del
Den praktiske del omfatter skolesejlads samt klargøring, rigning og afrigning af bådene. Selve skolesejladsen er opdelt i 1. års sejlads og 2. års sejlads. Skolesejladsen foregår i klubbens 5 skolebåde. På 1. år sejles i J80 eller Spækhugger, glasfiberbåde, velegnet til såvel tur- som kapsejlads. Besætningen består af 4-5 elever og 1 lærer. På 2. år sejles i gaffelriggede spidsgattere – eller blot gaffelriggere. Det er en ældre type båd bygget af træ, der stiller større krav til din kunnen end de fleste moderne bådtyper. Besætningen består af 6 elever og 1 lærer. I februar udsendes tilmeldingsskema til klargøring af både, hvor du kan fremsætte dine ønsker om klargøringsdage, samt et tilmeldingsskema til den praktiske sejlads, hvor du kan angive ønskede sejldage. I april måned afholdes et informationsmøde (“fællesskuet”) i klubhuset, hvor du vil møde din lærer. Til mødet vil der foreligge en sejladsplan, og du vil her få at vide hvilken ugedag og hvem du skal sejle sammen med. Ægtefæller og par kan ikke sejle i samme båd, men gerne på samme dag. Der sejles mandage, tirsdage, onsdage og torsdage. Der sejles en gang om ugen – normalt fra kl. 17.30 til 22.00 inklusiv tilrigning og evaluering af aftenens sejlads. Der sejles i maj, juni, august og september måned. Skolen holder sommerferie i hele juli måned. Dette giver ca. 18 sejladsaftener på en sæson, eller ca. 10 timer ved roret. 1. års sejlere indstilles ved sæsonens slutning af deres lærere til 2. års sejlads, ligesom 2. års sejlerne indstilles af lærerne til prøve i praktisk sejlads. For at sikre den nødvendige rutine, bør eleverne møde frem så ofte som muligt. Ved afbud anbefaler vi at sejle en anden dag på afbudspladser ligesom vi anbefaler også at sejle med andre lærere emnd sin egen. Er den fornødne rutine ikke opnået, kan du ikke indstilles til 2. års sejlads eller afsluttende prøve.

Gaffelrigger
Udover normal skolesejlads skal du – for at blive indstillet til prøve – kunne dokumentere, at du har sejlet mindst 1 natsejlads og 1 tursejlads, som er godkendt af skoleudvalget. Hvis man er forhindret i at sejle med en aften, skal der meldes afbud! Ved fravær 3 gange uden afbud mister du pladsen på sejlerskolen. Afbud kan benyttes af andre elever til en ekstra sejlads.

Den normale rækkefølge er: * Intro- knob og stikkursus * 1. års sejlads i J80ér eller Spækhugger  * navigationskursus og grundlæggende sømandsskab * 2. års sejlads i Gaffelrigger  * motor- og brandlærekursus (2. år, september) * 4. semesters kursus i Udvidet sømandsskab Men anden rækkefølge vil evt. kunne accepteres.

Tilbage til top

 

 

6. Klargøring forår
Forårsklargøringen starter i slutningen af februar. Bådene slibes, males, bundbehandles og nødvendige reparationer foretages. De rigges og gøres sejlklare for til slut at blive sejlet til deres plads i Svanemøllehavnen. Arbejdet ledes af bådcheferne.

Arbejdet foregår på lørdage og søndage samt i fornødent omfang på helligdage. Der mødes kl. 09.30 og sluttes kl. 16.00. Der er mødepligt, og alle elever skal møde mindst 2 hele dage. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives dispensation, og kun efter skriftlig anmodning til skoleudvalget. Udeblivelse fra klargøringsarbejdet vil medføre tab af plads på skolen. I særlige tilfælde vil det kunne afgøres med en bod, der fastsættes af skoleudvalget.

Tilbage til top

 

 

7. Vinterklargøring
Vinterklargøring af bådene foretages ved sæsonens afslutning. Bådene sejles over til ophalingspladsen, hvor de afmastes, vinterklargøres og dækkes til. Evt. større reparationer og vedligeholdelsesarbejde på bådene udføres henover vinteren.

Tilbage til top

 

8. Praktisk prøve og certifikat
Praktisk prøve aflægges efter 2. års sejlads først i oktober måned. Indstilling til prøven foretages af læreren. Prøven aflægges normalt i en af de gaffelriggede skolebåde med to censorer, en fra klubben og en fra en anden klub i Svanemøllehavnen. Prøven kan endvidere blive overværet af en tilsynsførende fra Søfartsstyrelsen. Ved den praktiske prøve skal du betale et mindre gebyr til Søfartsstyrelsen, som registrerer prøven og udsteder duelighedsbeviset. Har du bestået den teoretiske del, skal kortet medbringes som dokumentation. På prøvedagen bliver der taget et “pas”-foto, som indsendes af skolen til søfartsstyrelsen. Du vil senere få tilsendt duelighedsbevis. Når du har bestået den praktiske prøve og de to teoretiske kurser vil klubben udstede sit eget certifikat til dig (Bådfører). Endvidere udleveres “Reglement for lån af skolebåde”. Kun klubbens certifikat giver ret til benyttelse af skolens både. Certifikatet er godkendt af de øvrige sejlklubber i Svanemøllehavnen og giver adgang til lån af deres både ved et eventuelt klubskifte. Forskellen mellem klubbens bådfører cerfitikat og Søfartsstyrelsens “Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere” er at klubben stiller krav om at eleven har bestået knob og stik-prøven, sejlet i 2 sæsoner, gennemført to natsejladser, en tursejlads og at den praktiske prøve aflægges i en Gaffelrigger hvor eleven viser en rutinepræget præstation. Klubbens prøve omfatter således større  krav om bådhåndtering og sømandsskab end  duelighedsprøven. I tiden fra afholdelse af praktisk prøve til afrigning af bådene kan du som nybagt sejler – hvis du også har bestået navigationseksamen – låne bådene vederlagsfrit. Gældende regler skal overholdes.

Tilbage til top

 

 

9. Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet
Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet – herunder differentiering af prøveforløbet mellem duelighedsprøvens praktiske del og Førerprøven.  Efter indstilling fra censorgruppen til sejlklubbens bestyrelse, er vedtaget at Sejlklubben Sundets Førerprøve (den praktiske del) er ændret til en differentieret prøve, således at der afholdes såvel Førerprøve som duelighedsprøve samtidig. Udgangen på det praktiske prøveforløb kan for den enkelte elev således være;   – ”bestået Førerprøve og bestået duelighedsprøve (praktisk del)”,  – ”ikke bestået Førerprøve og bestået duelighedsprøve (praktisk del) – ”ikke bestået Førerprøve og ikke bestået duelighedsprøve (praktisk del) Prøveforløb  1. Praktisk sejlads  Eleverne starter med eksaminator og censor i båden, hvor der indledes med en kort overhøring i bådens benævnelser og efterfølgende checkpunkter før sejlads, herunder sikkerhedsudstyr, vejrudsigt mv. Herefter udpeges af censor/eksaminator en elev til at sejle ud, som så overtager kommandoen herfra. Afsejling fra pladsen gennemføres og vel fri af havnen gennemføres manøvrer og øvelser efter eksaminators anvisning. Her vil det normalt være censor fra egen klub som har eksaminator-rollen. Alle elever vil bl.a. komme igennem de to mand-over-bord-manøvre (8-tals manøvren og bomningsmanøvren) samt lægge til kaj. Kaj-manøvre vil under nogle vejrforhold foregå til søs ved en bøje.  Herudover sejles efter eksaminators anvisninger; efter kompas, bidevind, stagvending, bomning, falde af, spidse op osv. osv. og der stilles evt. spørgsmål undervejs, f.eks. ”Hvordan har man mulighed for at få en tung bevidstløs person ombord igen i en mand-over-bord situation?”. Forløbet varieres selvfølgelig.  Når alle har været igennem manøvrerne til søs, har en elev kommandoen i havn. Der lægges til ved egen plads og båden klargøres til næste hold eller rigges af, imens censor og eksaminator voterer.  Hver enkelt elev har krav på en individuel evaluering og tilbagemelding i forhold til;  * Mand-over-bord manøvrer (under et) * Kaj manøvre * Bådhåndtering og sejlforståelse Det skal dog præciseres, at det er en samlet helhedsvurdering som ligger til grund for prøveforløbets udfald. 2. Motorkundskaber  Efter den praktiske sejlads går eleverne en ad gangen ombord i en Spækhugger eller en J80, og viser at de kan betjene en påhængsmotor mv., jf. nedenstående retningslinier.

Søfartsstyrelsens krav til motorkundskaber ved den praktiske delprøve af duelighedsprøven er, at eleven skal ”demonstrere et kendskab til”; * Måling af brændstofbeholdningen ombord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder * Motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet * Motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf * Kontrol af motorens kølesystem Og eleven skal ”kunne”; * Starte og stoppe motoren * Skifte mellem frem og bak samt fritstille skruen * Regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning) * Nød-stoppe motoren 3. Den videre mundtlige overhøring  Efter betjening af motoren fortsættes den videre mundtlige overhøring, som alene er en del af Førerprøven, i klubhuset. Her er emnerne; * Anløb af fremmed havn og anvendelse af havnelods * Vigereglerne * Knob og stik * Regler for bådudlån mv. * Flag mv Undervisningsforløbet er under forandring, hvorfor den ovenstående mundtlige overhøring sandsynligvis fra efteråret 2017 bliver sammenlagt med 4. semestersprøven foråret 2018.    Ovenstående emner dækker bl.a. kundskaber erhvervet tidligere i sejlerskoleforløbet, men er samtidig ting som den rutinerede sejler efter et 2-årigt forløb forventes at kunne. Såvel her som i den praktiske sejlads kommer forskellen i forhold til duelighedsprøven til udtryk.  Ved Førerprøven forventes således en mere ”rutinepræget” sejlads fra elevens side. Dette kan f.eks. vise sig ved;  – At man kan håndtere en uforudset situation og bevare overblikket (såvel som skipper / gast), – At man har en fornuftig planlægning og disponering af manøvrer, – At man har en fornuftig disponering og kommunikation med besætningen, – At man har en rimelig rutine i bådhåndtering og manøvrer i øvrigt, – At man virker rolig og udviser sund fornuft, så besætningen har et indtryk af

overblik hos skipperen, – At man som gast udviser opmærksomhed, agtpågivenhed og handlingsvilje (om nødvendigt).  Sidst men vigtigst, – er det netop denne mere rutineprægede sejlads som betyder, at sejlklubben roligt kan overlade en af klubbens både til de nye førere.

Tilbage til top

 

 

10. Efter skolen
Efter afslutning af sejlerskolen kan du i de efterfølgende sæsoner deltage i skolens rutinesejlads, hvor du sammen med andre får tilknyttet en erfaren sejler og kan opøve mere rutine i klubbens både. Du kan også tilmelde dig kapsejladsskolen, som benytter sig af klubbens Spækhuggere. Sejlerskolen har brug for førere, som vil sejle med eleverne på klubbens og sejlerskolens ture. Dette er en god mulighed for at bevare kontakten til sejlermiljøet i klubben. Desuden kan du låne klubbens både. Bådene kan benyttes til såvel aften- som dagsejlads, weekendture og ferieture samt kapsejlads. Single-hand sejlads i klubbens både er dog ikke tilladt. Der betales for lånet efter gældende satser. Pengene går til vedligeholdelse, forsikringer m.m. Ved selvforskyldt skade er der en selvrisiko efter gældende satser. Endvidere rekrutterer sejlerskolen sine lærere blandt tidligere elever, som har vist gode evner for sejlads og som er interesseret i klubben og i øvrigt har lyst og evner for at undervise.

Tilbage til top

 

 

11. Hvad koster det

Indskud 700 kr. engangsbeløb ved indmeldelse
Voksenkontingent 1450 kr. betales årligt, første gang ved indmeldelse
Intro, knob og stik 200 kr.
Sommersejlads 1. år 1200 kr.
Navigationskursus 500 kr. bøger, søkort mm. ca. 900-1000kr.
Sommersejlads 2. år 1200 kr.
Brand- og motor 0 kr.
Udvidet Sømandskab 300 kr. materialer mm. anslået 200 kr.
Klargøring af både 0 kr.

Tilbage til top

 

12. Skoleudvalget
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleudvalget, der har træffetid i klubben onsdag mellem kl. 18-19.30. Tlf.: 39 29 61 28 mail: skoleudvalg@Sundet.dk

Tilbage til top

13. Takster for lån af klubbens både

J80 / Spækhugger Gaffelrigger
Aftenture (kl. 18.00 – 05.00) 80 kr 60 kr
Hverdage (kl. 06.00 – 16.00) 150 kr 75 kr
Lørdage og søndage (kl. 06.00 – 05.00) 250 kr 125 kr
Week-end  (lørdag 06.00 – mandag 05.00) 500 kr 250 kr
Ferieture (pr. uge) 1500 kr 750 kr

Bådudlånet varetages af skoleudvalget.

Tilbage til top

 

Sejlklubben Sundet, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø – Copyright (C) 2017 Sejlklubben Sundet – Alle rettigheder forbeholdes