Rutinesejlads

Rutinesejlads i Sundet giver dig mulighed for at få trænet og skærpet din sejlerkunnen og for at få sejlet og hygget dig med andre sejlere i klubben.

Der er sejlads en eller to faste ugedage. Du kan deltage i tursejladser, som sejlerskolen arrangerer eller er med i. Du har adgang til Sundets både, når de ikke bruges til undervisning og kan derfor sejle mere end de faste ugedage.

Det er dig, der sammen med de andre rutinesejlere fastlægger, hvad I gerne vil træne og blive bedre til. Du får fra starten præsenteret de muligheder og rammer, som Sundets Sejlerskole tilbyder dig og herunder også rammer for, hvordan rutinesejladsen organiseres.

Som rutiner er der forskellige muligheder: Træning i forskellige manøvrer: sammen med de andre rutinedeltagere, med eller uden lærer og du kan deltage i sejlerskolens organiserede ture. Du får således mulighed for at blive en del af sejlermiljøet i Sundet.

Sejladsøvelser 
Godt sømandskab bygges i høj grad op på erfaring fra praktisk sejlads. Praktisk sejlads foregår altid i unikke situationer med vind, vejr, bølger, strøm, besætninger m.m., som næste gang sandsynligvis er anderledes. Det er din erfaring med de mange forskellige situationer, der kan gøre dig til en god sejler.

Du kan derfor ved at lave mange af de samme øvelser som under sejlerskolen skærpe dine evner som sejler. Alle øvelser fra sejlerskolen er derfor relevante øvelser for rutine. Det er bl.a. mand over bord, bomning og havnemanøvrer. Sejlerskolen har en logbog med skemaer for det, man skal kunne. Disse skemaer kan bruges til rutinesejladsen. Der vil også blive mulighed for at øve sejlads med spiler. Trimning af sejl kan også være en del af programmet. På tursejladser vil der være mulighed for at øve navigation.

Sømandskab
Godt sømandskab rummer meget forskelligt, som man skal kunne og vide ud over håndtering af båden på vandet. Det er f.eks. motorkundskab, ansvar som fører, kommunikation til søs (bl.a. VHF), førstehjælp, fortøjningsteknik, praktisk brug af GPS og meteorologi. På sejlerskolen vil der i vintersæsonen på 4. semester  blive undervist i emner inden for sømandskab. Mod betaling af kursusgebyret er rutinesejlerne velkomne til at deltage her.

Klargøring af både hører også med til godt sømandskab. Det er samtidig en af de nødvendige opgaver, der skal klares i klubben. To spækhuggere, der primært bruges af rutinerne, skal klargøres af rutinerne. Det forventes derfor, at rutinerne deltager i den fælles klargøring og vedligeholdelse af bådene. Ved sæsonstart laves der en turnusordning hvor ansvaret for båden henover sommeren går på skift mellem deltagerne.

Weekendture og sejladser
Sejlerskolen har i løbet af året diverse ture og sejladser og deltager også i arrangementer, som andre klubber organiserer. Rutinerne kan tilmelde sig disse sejladser. Under ”Aktiviteter” kan man se hvilke sejladser der udbydes og tilmelde sig. Vi ser meget gerne at rutinerne melder sig som førere til sejlerskolens ture. At tage dette ansvar, evt. sammen med en anden, giver hurtigt stor erfaring. Rutinerne kan også arrangere egne ture.

Både
Rutinesejlads foregår som udgangspunkt i en Spækhugger. En del af rutinesejladsen kan også foregå i J80’er eller gaffelrigger, så rutinen bliver styrket gennem erfaring med forskellige både. Det sidste er afhængigt af i hvilket omfang J80’ere og gaffelriggere er ledige. De er sandsynligvis mest ledige fredage og i weekender. Hvis de fast er ledige på en hverdag, vil det blive fastlagt, når sejlsæsonen starter.

Læring
Rutinesejladsen er i høj grad baseret på selvlæring gennem øvelse af det, du har lært på sejlerskolen. Til det som er mindre bekendt eller ikke har været praktiseret på sejlerskolen, kan Sejlerskolen stille lærere, som vil sejle med ud. Det er op til rutinesejlerne selv at tage initiativ og kontakte lærer eller skoleudvalg for at få lærer stillet til rådighed.

Logbogen for sejlerskolen kan bruges til afklaring af, hvad der kan være relevant at øve. Dansk Sejlunions bog “Gast” og sejlerskolens sejlermappe kan anbefales, både til inspiration og som kilde til viden. Dansk Sejlunions bog kan købes til reduceret pris i sejlerskolen.

Hvordan
Der kan sejles rutinesejlads tirsdag, torsdag og/eller fredag. Rutinerne organiserer dette i samarbejde med skoleudvalget. De fleste sejler kun én gang om ugen.

På sejldagen mødes man frem til slutningen af august kl. 17.30 og fra slutningen af august kl. 17.00. Når båden er rigget til sejles der ud.

Efter sejladsen samles man i frokoststuen til en kop kaffe/the eller øl og snakker om aftenens sejlads og ønsker til næste uges sejlads. Det sidste kommunikeres ud til alle over en mailingliste.

Tovholdere og kontaktperson til skoleudvalget vælges af og blandt rutinerne.

Tilmelding og pris
(Tilmelding for 2018 åbner snart)
Tilmeldingen dækker deltagelse i klargøring og afrigning, rutinesejladsen og brug af sejlerskolens både.

Det koster 1200 kr. at deltage som rutinesejler i en sæson.

Du kan deltage i rutinesejladsen, hvis du har førerbevis. Du kan deltage, hvis du udelukkende har duelighedsbevis, men skal da altid sejle med en, der har førerbevis. Hvis du har anden sejlererfaring kan du muligvis deltage. Det skal i så fald godkendes af skoleudvalget.

Med venlig hilsen
Skoleudvalget marts 2018